Entegre Raporlama Türkiye Hakkında

Başkanın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Günümüzde sadece ekonomik ve finansal sonuçlara odaklanmanın, kurumların varlıklarını sürdürmeleri için yeterli olmadığını artık çok daha iyi biliyoruz. Firmaların içinde bulunduğu ekosistemdeki pek çok gelişme, finansal tablolarında yer almayan risklerin şirketler için finansal sonuçlara yol açabildiği göstermiştir. Şirketlerin karşı karşıya olduğu çevresel, sosyal ve yönetsel risklerin ve belirsizliklerin şirket sürdürülebilirliğini doğrudan etkilediğini gören yatırımcılar, şirketlerden finansal olmayan performanslarına ilişkin de bilgi talep etmeye başlamışlardır.

Öte yandan iş dünyası, dışsal etkenlerdeki hızlı gelişmelerin baskısını her geçen gün daha fazla hissetmektedir. Bir yandan bilgi ve teknolojideki değişimin hızına uyum sağlamak, öte yandan küresel boyutta yaşanan finansal krizlerle baş edebilme çabası içerisindedir. Yoğun rekabet, global gelişmelerin getirdiği baskılar ve istikrarsızlıklar, iş yapma şekillerini değiştirdiği gibi, yeni kaynaklara erişimi, farklı yönetim modellerinin ve daha uzun vadeli politikaların uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu gelişim süreci iş dünyasının zorluklarını giderek daha da arttırmaktadır. Bu dönemde; değer yaratabilen, risklerini yönetebilen, fırsatları değerlendirebilen, stratejik uzun vadeli düşünebilen ve paydaşları ile ilişkilerini iyi yönetebilen işletmeler sürdürülebilir ve kalıcı olacaktır.

Karşılaşılan sorunların ve çözümlerinin çok boyutlu olması, sürdürülebilir performansa ulaşmak ve kalıcı değer yaratmak için entegre düşünmeyi de zorunlu hale getirmiştir. Finansal ve finansal olmayan sürecin entegre bir şekilde yönetiminin sonucunu ifade etmek üzere `Entegre Raporlama` düzeni ortaya çıkmıştır. “Bir kuruluşun stratejisi, yönetimi, performansı ve gelecek beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığının kısa ve öz bir sunumu” olarak tanımlanan entegre rapor, başta yatırımcılar olmak üzere bir kuruluşun tüm paydaşlarına bütüncül bir bakış açısı sunarak daha iyi karar almalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Entegre düşünceye dayalı olarak çerçevesi oluşturulan bu raporlama düzeni kurumların değer yaratmasına odaklı bir yaklaşımın sonucudur.

Türkiye Entegre Raporlama Ağı olarak `Entegre Düşünce` ve `Entegre Raporlama` yaklaşımını Türkiye`deki tüm kuruluşlara yaygınlaştırmak, farkındalık yaratmak ve uygulamalarına destek olmayı amaçlamaktayız. Bu yolda bütün paydaşlarımızla birlikte çalışarak birlikte değer yaratmayı arzu ediyoruz.

Prof.Dr.Güler ARAS
Yürütme Kurulu Başkanı
Türkiye Entegre Raporlama Ağı (ERTA)

 
Bu içeriği paylaşın;