Entegre Raporlama Türkiye Hakkında

Başkanın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Günümüzde sadece ekonomik ve finansal sonuçlara odaklanmanın, kurumların varlıklarını sürdürmeleri için yeterli olmadığını artık çok daha iyi biliyoruz. Firmaların içinde bulunduğu ekosistemdeki pek çok gelişme, finansal tablolarında yer almayan risklerin şirketler için finansal sonuçlara yol açabildiği göstermiştir. Şirketlerin karşı karşıya olduğu çevresel, sosyal ve yönetsel risklerin ve belirsizliklerin şirket sürdürülebilirliğini doğrudan etkilediğini gören yatırımcılar, şirketlerden finansal olmayan performanslarına ilişkin de bilgi talep etmeye başlamışlardır. Değişen risk ortamı ile yatırımcıların ve fon sağlayıcıların değişen bilgi gereksinimlerine yanıt verebilecek bir kurumsal raporlama sisteminin geliştirilmesine yönelik küresel raporlama ekosisteminde atılan adımların ivmesi ise her geçen zaman artarak devam etmektedir.

Öte yandan iş dünyası, dışsal etkenlerdeki hızlı gelişmelerin baskısını her geçen gün daha fazla hissederek; bir yandan bilgi ve teknolojideki değişimin hızına uyum sağlama, öte yandan küresel boyutta yaşanan finansal krizlerle baş edebilme çabası içerisindedir. Yoğun rekabet, global gelişmelerin getirdiği baskılar ve istikrarsızlıklar iş yapma şekillerini değiştirdiği gibi, yeni kaynaklara erişimi, farklı yönetim modellerinin ve daha uzun vadeli politikaların uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu gelişim süreci iş dünyasının zorluklarını giderek daha da arttırmaktadır. Bu dönemde; değer yaratabilen, risklerini yönetebilen, fırsatları değerlendirebilen, stratejik uzun vadeli düşünebilen ve paydaşları ile ilişkilerini iyi yönetebilen işletmeler sürdürülebilir ve kalıcı olacaktır.

Karşılaşılan sorunların ve çözümlerinin çok boyutlu olması, sürdürülebilir performansa ulaşmak ve kalıcı değer yaratmak için entegre düşünmeyi de zorunlu hale getirmiştir. Finansal ve finansal olmayan sürecin entegre bir şekilde yönetiminin sonucunu ifade etmek üzere `Entegre Raporlama` düzeni ortaya çıkmıştır. “Bir kuruluşun stratejisi, yönetimi, performansı ve gelecek beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığının kısa ve öz bir sunumu” olarak tanımlanan entegre rapor, başta yatırımcılar olmak üzere bir kuruluşun tüm paydaşlarına bütüncül bir bakış açısı sunarak daha iyi karar almalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Entegre düşünceye dayalı olarak çerçevesi oluşturulan bu raporlama düzeni kurumların değer yaratmasına odaklı bir yaklaşımın sonucudur.

Son dönemlerde kurumsal raporlama dünyasında önemli gelişmelere şahitlik ettik. Gerek düzenleyici kurumlar, gerekse kurumsal raporlama ile ilgili standart, ilke ve çerçeve belirleyen organizasyonlar artık kurumların finansal bilgilerle birlikte finansal olmayan –çevresel, sosyal ve yönetsel- bilgilerini de raporlamalarının gerekliliği ve bunun bir çerçeveye oturtulması konusunda fikir birliğine varmış durumdalar. Dünya genelinde büyük bir hızla benimsenen Entegre Raporlama, temel aldığı “Değer Yaratma” odaklı yaklaşımı ile sürdürülebilirlik bilgilerini finansal raporlama ile aynı temele oturtarak yatırımcılar ve tüm paydaşları için karşılaştırılabilir ve nitelikli bilgi sunma misyonu doğrultusunda, kurumların sürdürülebilir performansı, sermaye piyasalarının sağlıklı gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmanın temeli olan sağlıklı bir ekosistem için geleceğin global raporlama çerçevesi olarak büyük önem taşımakta ve kurumsal raporlama ekosistemi içerisindeki varlığını daha da güçlendirdirmektedir.

Türkiye'de ve Dünyada kurumlar nezdinde entegre düşünce yaklaşımının ivme kazandığı bu dönemde, Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) olarak `Entegre Düşünce’ ve `Entegre Raporlama’ yaklaşımını Türkiye’deki tüm kuruluşlara yaygınlaştırmak, farkındalık yaratmak ve uygulamalarına destek olmayı amaçlamaktayız. Bu yolda bütün üye ve paydaşlarımızla birlikte çalışarak birlikte değer yaratmayı arzu ediyoruz.

Prof.Dr.Güler ARAS
Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı
Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA)

 
Bu içeriği paylaşın;