Entegre Raporlama Türkiye Hakkında

Biz Kimiz

Günümüzde şirket performansının sadece elde edilen karla değerlendirildiği günlerin hızla geride kaldığını görüyoruz. Çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerin ve belirsizliklerin şirket sürdürülebilirliğini doğrudan etkilediğini gören yatırımcılar, artık şirketlerden finansal olmayan performanslarına ilişkin de bilgi talep etmeye başladılar.

Bu durum şirketlerin finansal raporlama ile birlikte finansal olmayan raporlamaya geçişlerine sebep olmuştur. Finansal olmayan raporlar; kurumsal yönetim uyum beyanı, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) raporu ve sürdürülebilirlik raporları gibi şirketlerin finansal bilgilerinden daha kapsamlı ve detaylı bilgilendirmeleri kapsamaktadır.

Entegre Raporlamanın Geçmişi

Entegre raporlamanın geçmişi 1994 yılında Nelson Mandela`nın, Güney Afrika`daki kurumlara duyulan güvensizliği azaltabilmek amacıyla şeffaflık ve bilgi paylaşımını teşvik etmek üzere Mervyn King'in King Komitesi’ni kurması için görevlendirmesine dayanmaktadır. Bu süreçte 1994`de yayımlanan King I, 2002’de yayımlanan King II ve 2009 yılında yayımlanan King III Raporları ile firmaların sosyal çevresel ve finansal sorumluluklarının sonuçlarının rapor edilmesi, finansal bilgiler ile birlikte finansal olmayan bilgilerin de raporlanmasını sağlamıştır. King Raporları`nın ardından 2010 yılında Johannesburg Borsası, borsaya kote tüm şirketlerin entegre rapor yayımlanmasını, yayımlamayanların ise nedenini açıklamasını (report or explain) zorunlu kılmış ve böylece Güney Afrika, entegre raporlamayı borsaya kote şirketlere zorunlu hale getiren ilk ülke olmuştur.

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi

Entegre raporlamaya ilişkin küresel boyutta çalışmalar 2010 yılında Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (International Integrated Reporting Council - IIRC) kurulması ile kurumsal bir yapı kazanmıştır. IIRC uzun vadeli vizyonunu, “kamu sektöründe ve özel sektörde kurumsal raporlama normu olarak entegre raporlamanın kullanıldığı, yaygın kurumsal uygulamalarda entegre düşünce yapısının uygulandığı bir dünya” olarak açıklamıştır. IIRC, şirketlere entegre rapor hazırlamalarında yön gösterecek, uluslararası kabul görmüş bir entegre raporlama çerçevesinin hazırlanmasını misyonu olarak belirlemiş ve 2011 yılında ilk tartışma dokümanını yayımlamıştır. IIRC Türkiye’nin de yer aldığı çok sayıda ülkeden özel sektör, kamu, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerden gelen görüşler doğrultusunda son haline getirilen Entegre Raporlama Uluslararası Çerçevesi’ni (International IR Framework) 2013 yılının Aralık ayında yayımlamıştır. Entegre raporlamaya başlayan kurumlar raporlamalarında bu çerçeveyi esas almaktadır.

Türkiye'deki Entegre Raporlama Çalışmaları

2010 yılında Mervyn King önderliğinde, IIRC’nin kurulması ile birlikte yaygınlaşan entegre düşünce ve raporlama düzeni, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yakından takip edilmeye başlandı. 2011 yılında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından bir çalışma grubu kurulmuş ve Türkiye'de entegre raporlama hakkında farkındalık yaratılması amacıyla çalışma başlatılmıştır. TKYD, bu süreçte IIRC’nin Türkiye’deki iletişim noktası olarak görev almıştır. 2013 yılında Yatırım ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)’na Prof. Dr. Güler Aras tarafından TÜSİAD çalışma komitesi üzerinden sunulan proje ve bunun kabulü ile Entegre Raporlama konusunda Türkiye’de ilk somut adım atılmış oldu. YOİKK 2014-2015 eylem planı kapsamında hazırlanan, Türkiye’deki şirketlere, entegre raporlama konusunda yol gösterecek “Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama” başlıklı yayın konu hakkında ilk rehber kitap olarak TUSİAD tarafindan yayınlandı. Rehberde entegre raporlama, raporlamanın neler getirdiğini ve dünyada entegre raporlama tartışmalarında gelinen son nokta paylaşılmış; ayrıca entegre raporlamanın kuruluşlar için önemi, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ve dünya uygulamalarına yer verilmiştir.

2013 yılında Garanti Bankası ve Çimsa, Türkiye’den Entegre Rapor hazırlamak amacıyla IIRC`ye katılan ilk üye şirketler olmuştur. 2015 yılında Türkiye’nin G20 Başkanlığı döneminde B20 Bilgi Ortağı olarak seçilen ARGE Danışmanlık ve C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyeliği yapan Argüden Yönetişim Akademisi’nin katkılarıyla Entegre Raporlamanın G20 liderlerine yapılan öneriler arasına alınması sağlanmıştır.

ERTA'nın Kuruluşu

21 Ekim 2015’de TÜSİAD tarafından yayınlanan ilgili rehberin ve Entegre Raporlama`nın tanıtımı amacıyla düzenlenen konferansı takiben ilgili taraflarca kurulması kararlaştırılan Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) tüm bu çalışmaların ürünüdür. Prof. Dr. Güler Aras (Bağımsız kurucu üye) başkanlığında; TÜSİAD, TKYD, Borsa İstanbul, IIRC Tükiye Büyükelçisi, Argüden Yönetişim Akademisi, Global Compact Network Türkiye, Garanti Bankası, SKD Türkiye ve Çimsa tarafından kurulan Platform şirketlerin, finansal olmayan bilgilerini finansal bilgiler ile entegre bir şekilde raporlamalarını ve entegre düşüncenin yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.

ERTA Tanıtım sunumu için tıklayın.

 
Bu içeriği paylaşın;